ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

Дата: 09.06.2021 13:57
Кількість переглядів: 1989

Фото без опису

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

              про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

м. Буськ                                                                                                  10 червня 2021 року

Буське міське комунальне підприємство  в особі начальника Пінтохи Надії Ярославівни,  що діє на підставі  статуту (надалі Виконавець), відповідно до вимог законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070, пропонує фізичним особам, які є індивідуальним Споживачем (надалі Споживач») отримати послуги з вивезення побутових відходів, передбачені цим Договором. Даний Договір є публічний відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Споживачем, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

Предмет Договору

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в «Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, а також в інших законах України.

2. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Буської міської ради від 30.07.2020 р. №56 «Про визначення  виконавця  житлово-комунальних послуг із збору та вивезення твердих побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) на території Буської міської ради».

Перелік послуг

3. Виконавець надає Cпоживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами..

4. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемами.

5. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, що належать Виконавцю. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

6. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно ув’язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за безконтейнерною схемою з 08:00 до 17:00 години в будні дні та 08:00 до 15:00 в суботу, неділя - вихідний. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

7. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення вимог до якості послуг

8. У разі зміни норм, діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження Сторонами та внесення додаткових змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив. Норми надання послуг з вивезення побутових відходів встановлюються і затверджуються виключно органами місцевого самоврядування.

9. Критерієм якості наданих послуг за цим Договором є дотримання правил надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Права та обов’язки Споживача

10. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, загальну вартість місячного платежу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

6) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

11. Споживач зобов’язується:

1) укладати Договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з вивезення твердих побутових відходів;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 21 цього Договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, з урахуванням унеможливлення їх переповнення, утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

10) ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів.

Права та обов’язки Виконавця

12. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, запобігати їх переповненню;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;

4) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

5) вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні і великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);

6) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

7) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

8) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

13. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із Споживачем Договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, порядок надання послуг;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

7) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

8) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів;

9) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

Ціна та порядок оплати послуг

14. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Буської міської ради від 14.03.2017 р. №19 «Про затвердження тарифів га послуги з розміщення, захоронення та вивезення твердих побутових відходів»:

1.         Вартість надання послуг вивезення твердих побутових відходів:

-           для населення 128,42грн. за 1 м.куб. - Тобто, 14 грн. 98 коп. на одну людину в місяць;

-           для бюджетних установ 143 грн. 83 коп. за 1м3;

-           для інших установ та організацій 192 грн. 64 коп.  за 1м3.

У разі зміни вартості, діючої на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження Сторонами та внесення додаткових змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено нову вартість. Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів затверджуються виключно органами місцевого самоврядування.

15. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

16. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг. Послуги оплачуються у безготівковій або готівковій формі.

17. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку.

18. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє  не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачів через ЗМІ або сайт Буської міської ради із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги Виконавець у строк, що не перевищує 30 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (ч.5 ст.10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Нові тарифи на послуги застосовуються незалежно від укладення Додаткової угоди до цього Договору.

19. Виконавець, здійснює повне нарахування пільговикам за вивезення побутових відходів у платіжних документах (без відображення розміру пільги).

Відповідальність сторін за порушення Договору

20. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

21. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 15 цього Договору.

Умови внесення змін до Договору

22. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до відома Споживачів Додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях, по радіо, шляхом опублікуванням інформації на офіційному сайті Буської міської ради.

Внесення змін до цього Договору за ініціативою Споживача здійснюється шляхом укладання сторонами Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором. Якщо протягом 30 днів після доведення до відома Споживачів інформації про внесення змін до Договору Споживач, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуг Споживачу (Споживач вичинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього Виконавця), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції запропонованій Виконавцем, якщо інше не передбачено Договором.

Форс-мажорні обставини

23. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

24. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають ожеледицю, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форсмажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього Договору

25. Договір укладається строком до проведення нового конкурсу на визначення виконавця послуг із поводження з побутовими відходами і діє з дня його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Буської  міської ради.

26. Дія Договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його укладено, визначення на конкурсних засадах іншої юридичної особи, яка здійснюватиме вивезення твердих побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Буської міської ради; смерті фізичної особи – Споживача; прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця.

Інші умови договору

27. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Буської  міської ради та в офіційних місцевих друкованих виданнях.

Прикінцеві положення

28. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

Реквізити Виконавця:

 ВИКОНАВЕЦЬ:

Буське міське комунальне підприємство, Код ЄДРПОУ 22370571, 80500, Львівська обл.., м. Буськ, вул. Львівська, 6, р/р UA233052990000026002041003368, АТ КБ «Приватбанк»,       ІПН 223705713159.

.

Начальник  Буського МКП                                                                                  Н.Я. Пінтоха

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь