Регламент Буської міської ради VIII скликання


Додаток 
до рішення Буської міської ради 
                                                                                        від 18.02.2021 р. №40

РЕГЛАМЕНТ
Буської міської ради восьмого скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Буська міська рада

1.    Буська міська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Буську міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
2.    Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законами України та цим Регламентом.
 3. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів Ради, посадових осіб Ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.


                                                   Стаття 2. Предмет Регламенту
1.    Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.
2.    Регламент Ради затверджується Радою і має силу рішення Ради.
                                                Стаття 3. Мова роботи ради
Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує промовець.


Стаття 4. Гласність у роботі ради


1.    Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.
2.    За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту. 
3.    Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.
4.    Гласність роботи ради забезпечується:
4.1.    Здійсненням представниками ЗМІ, громадськістю, депутутами фото- і відеозйомки, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів призначених для даних цілей 
4.2.    Шляхом офіційного оприлюднення рішень Ради через розміщення їх на офіційному веб-порталі Ради за адресою https://busk-miskrada.gov.ua/.
5.    Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.
                                           Стаття 5. Запрошені на засідання ради
1.    На пленарні засідання сесії ради та засіданнях її органів можуть запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб.
2.    На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на території  Буської міської ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
3.    Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
4.    Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.


                          РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ  ТА ОРГАНИ РАДИ
                                   Стаття 6. Правові засади діяльності депутатів Ради
Порядок діяльності депутата Ради,  його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими нормативно-правовими актами України та цим Регламентом.
1.    Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.
2.    Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.
3.    Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування. 
4.    Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
                          Стаття 7. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради
Депутату Ради після визнання їх повноважень надається: 
1.1.    тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією; 
1.2.    посвідчення депутата Ради (нагрудний знак «Депутат Буської міської ради»). 
                                          Стаття 8. Форми роботи депутата Ради
Діяльність депутата в Раді включає:
1.1.    участь у пленарних засіданнях Ради;
1.2.    участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
1.3.    виконання доручень Ради та її органів;
1.4.    роботу над проєктами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
1.5.    роботу з виборцями виборчого округу.  
2.    Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 

                                        Стаття 9.  Права  та обов’язки  депутата Ради : 
1.     При здійсненні повноважень депутат Ради має право: 
1.1.     Обирати і бути обраним до органів Ради. 
1.2.     Представляти виборців у Раді та її органах. 
1.3.     Пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами.
1.4.     Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного пленарних засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті. 
1.5.     Вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю. 
1.6.     Вносити на розгляд Ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них. 
1.7.     Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою. 
1.8.     Порушувати питання про притягнення до відповідальності (звільнення з посад) посадових осіб Ради, її виконавчих органів.  Це право реалізується через внесення депутатом відповідного проєкту рішення в порядку визначеному Регламентом. Проєкт рішення повинен містити чіткі і послідовні мотиви притягнення до відповідальності/звільнення з посади (порушення Конституції або законів України, прав і свобод громадян, на забезпечення здійснення наданих повноважень, порушення норм моралі, професійної етики тощо). Проєкт рішення розглядається Радою (постійними комісіями та на пленарному засіданні). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували депутати в кількості більше половини від загального складу Ради.
1.9.     Брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на пленарному засіданні Ради.
1.10.     Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.  Таке право реалізується через внесення письмової пропозиції депутата до секретаря Ради із зазначенням звіту та інформація якого органу чи посадової особи пропонується заслухати на пленарному засіданні Ради, також вказується предмет та обсяг звітування і причини такої необхідності. Питання про заслуховування звіту чи інформації відповідного органу або посадової особи, ініційоване депутатом,  розглядається на найближчій черговій сесії Ради у порядку, визначеному цим Регламентом. Секретар Ради повідомляє відповідний орган або посадову особу про дату і час пленарного засідання, на розгляд якого винесено питання щодо звіту (інформації) цього органу (посадової особи), а також зазначає предмет і обсяг звітування (інформування). 
На вимогу Ради керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання Ради для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, відповіді на запити депутатів.
1.11. Порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій.
1.12.     Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування. 
1.13.     Ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань Ради та її органів. 
1.14.     Оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення. 
1.15.     Об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, що діють відповідно до цього Регламенту. 
1.16.     Депутат Ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь. 
1.17.     Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються чинним законодавством України.
1.18.     Депутат має право на невідкладний прийом будь-якою посадовою особою Ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, що розташовані на території громади. Таке право реалізується шляхом безумовної негайної зустрічі відповідної посадової особи та депутата. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бажання зустрітись із посадовою особою в порядку невідкладного прийому згідно статі 14 закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Посадова особа, до якої з’явився депутат із вимогою невідкладного прийому, зобов’язана перервати усі заплановані справи (оголосити коротку перерву в нараді, перервати службові спілкування, розгляд документів, прийом громадян тощо) і негайно провести прийом депутата для заслуховування його вимог, заяв, скарг чи пропозицій. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативніше та не завдавав невиправданих втручань в роботу посадової особи. Посадові особи, що створили штучні перешкоди у реалізації права на невідкладний прийом підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності, а також за наявності достатніх підстав і кримінальній відповідальності за ст. 351 КК України.

2.     Депутат Ради зобов'язаний: 
2.1.     Дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів. 
2.2.     Виконувати обов’язки, що покладені на нього чинним законодавством та цим Регламентом, в тому числі брати участь у роботі Ради, пленарних засіданнях, роботі постійних (тимчасових) комісій, інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.
2.3.     Виконувати протокольні доручення Ради, її органів, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.
 2.4.     Періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями.
5.     Для забезпечення діяльності депутата та відшкодування видатків депутата (його помічників-консультантів), видатків діяльності постійних та тимчасових комісій Рада приймає окремі рішення.
  
                                    Стаття  9.  Помічники-консультанти депутата Ради
1.  Депутат Ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. 
2. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 
3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою
Стаття 10. Депутатські групи
Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
1.    Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
2.    Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів ради.
3.    Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.
4.    Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
                                            Стаття 11. Депутатські фракції
1.    Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції міської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість цих фракцій.
2.    Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
                        Стаття 12. Порядок утворення депутатських груп та фракцій
1.    Депутатські групи та фракції можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу. 
2.    Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
3.    Депутатські групи та фракції не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
4.    Депутати ради, які входять до складу депутатської групи (або фракції), обирають з поміж себе депутата, яка очолює депутатську групу (або фракцію).
5.    Рішення про утворення групи (фракції), обрання осіб, що уповноважені представляти групу (фракцію), оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи або фракції. Протокол передається секретарю ради разом із письмовим поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), для подальшої реєстрації групи (фракції) міською радою. У протоколі та поданні вказується назва депутатської групи (фракції), її персональний склад, партійну належність членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
6.    Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської групи (фракції) головуючий на найближчому пленарному засіданні міської ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської групи (фракції), її кількісний склад. Групи чи фракції вважаються створеними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської групи чи фракції не допускається.
7.    Інформаційні матеріали про депутатську групу (фракцію) поширюються серед депутатів ради. 
8.    У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп чи фракцій.
9.    Діяльність депутатської групи (фракції) припиняється у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції).
10.    Діяльність депутатської групи також може припинятися у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає менше трьох осіб, а також - після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу.
                               Стаття 13. Права депутатських фракцій та груп 
1.    Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп (фракцій) і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
2.    Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.
3.    Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради. 
4.    Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.
5.    Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Буської міської ради та територіальної громади.
6.    За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи серед депутатів ради поширюються підготовлені нею матеріали про її діяльність, як офіційні від депутатської фракції чи групи. 
                                            Стаття 14. Буський міський голова
1.    Буський міський голова (далі - міський голова) є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.
2.    Повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Буської міської ради, на якому територіальною виборчою комісією було оголошено рішення про його обрання та реєстрацію обраним головою.
3.    Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.    При здійсненні наданих повноважень міський голова є  підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою за діяльність її виконавчих органів.
5.    Щорічно Буський міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради.
6.    Конкретна дата звіту перед радою визначається на пленарному засіданні ради.
7.    Рада може вимагати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.
                                                   Стаття 15. Секретар ради
1.    Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
2.    Секретар ради:
2.1.    у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом:
✔    скликає сесії ради;
✔    веде засідання ради;
✔    підписує протоколи сесії ради та її рішення;
2.2.    організовує підготовку сесій ради та питань, що виносяться на розгляд ради;
2.3.    повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
2.4.    забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
2.5.    координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
2.6.    сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
2.7.    організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.8.    забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
2.9.    вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;
2.10.    здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.
3.    Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проєктів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проєктів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міської ради.
                                                             Стаття 16. Староста
1.    Староста є посадовою особою органу місцевого самоврядування, затверджується  Буською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.
2.    Староста є членом виконавчого комітету Буської міської ради за посадою.
3.    Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
4.    Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
5.    Староста бере участь:
5.1.    в організації виконання рішень сільської ради на території закріпленої за ним населених пунктів та у здійсненні контролю за їх виконанням;
5.2.    у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на закріпленій за ним території;
5.3.    у підготовці проєкту міського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на закріпленій за ним території;
6.    При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові.
7.    Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – додатково у визначений радою термін.
8.    Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим радою.
                                        Стаття 17. Постійні депутатські комісії
1.    Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради та Регламентом. 
2.    Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням міського голови. 
3.    Кількісний склад комісії визначається радою. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. 
4.    Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії. 
5.    Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті. 
6.    Координує роботу постійних комісій ради секретар ради. 
7.    Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.
8.    Секретар ради доводить до відома депутатів (шляхом надсилання електронного листа або телефоном) інформацію надану головою комісії.
9.    Інформація про час, місце проведення засідань постійних депутатських комісій оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

                                     Стаття 18. Тимчасові контрольні комісії ради
1.    Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проєктів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції самоврядування громади.
2.    Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третини депутатів від складу ради. 
3.    Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.
                           Стаття 19. Створення тимчасової контрольної комісії ради
1.    Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.
2.    Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:
2.1.    назву комісії;
2.2.    завдання комісії;
2.3.    кількісний склад комісії;
2.4.    обраного радою голову (співголів) комісії;
2.5.    персональний склад членів комісії;
2.6.    строк діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
2.7.    додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
2.8.    заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.
3.    Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення.
4.    Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
5.    Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.
6.    На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.
7.    У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі ради та її органах.
                 Стаття 20. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії
1.    Тимчасова контрольна комісія у визначений радою строк подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проєкти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
2.    Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
3.    Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.
                                                      Стаття 21. Лічильна комісія
1. Для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях утворюється лічильна комісія для голосування підняттям рук та таємних голосувань.
2. Лічильні комісії формуються, як правило, з трьох депутатів за алфавітним списком.
3. Лічильні комісії обираються Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування.
5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії.

                                            Стаття 22. Редакційна комісія Ради
1. Редакційна комісія обирається з числа депутатів Ради за пропозицією головуючого. Склад редакційної комісії затверджує Рада процедурним рішенням або  рішенням ради.
2. Редакційна комісія відповідає за оформлення тексту заяв, звернень, що приймаються на пленарних засіданнях Ради, а також контролює відповідність тексту оформленого рішення тому проєкту рішення, що прийнятий на пленарному засіданні Ради. 

 

                     РОЗДІЛ III. ПРОЦЕДУРИ  ПРОВЕДЕННЯ  СЕСІЙ  РАДИ
                                              Стаття 23. Форми роботи ради
1.    Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. За необхідності сесії ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.
2.    Постійна комісія або  робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано радою невідкладним.
                                 Стаття 24. Порядок скликання першої сесії ради
1.    Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів Буської міської ради, а також про підсумки виборів Буського міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Буського міського голови він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради нового скликання. 
2.    У разі, якщо на час проведення першої сесії Буський міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. 
                               Стаття 25. Порядок денний першої сесії ради
1.    До порядку денного першої сесії  ради мають бути включені такі питання: 
1.1.    інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів ради та Буського міського голови;
1.2.    обрання лічильної комісії;
1.3.    про обрання секретаря ради
1.4.    затвердження постійних комісій ради та їх голів і затвердження положення про постійні комісії ради;
1.5.    затвердження членів виконавчого комітету міської ради;
1.6.    затвердження першого заступника та заступників міського голови;
1.7.    інші питання.
                                              Стаття 26. Скликання сесії ради
1.    Сесії ради, крім першої, скликаються міським головою. 
2.    Сесії ради скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше, ніж один раз на місяць. 
3.    У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради вона скликається секретарем ради. 
4.    У цих випадках сесія ради скликається: 
4.1.    якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
4.2.    якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
5.    Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовій формі на ім’я міського голови. При цьому зазначається перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії.
6.    Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як через чотирнадцять днів після подання звернення.
7.    Розпорядження про скликання позачергової сесії у виняткових випадках оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.
8.    Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради. 
9.    Інформація про скликання сесії ради в обов’язковому порядку публікується в місцевих ЗМІ, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради за адресою  https://busk-miskrada.gov.ua/.
10.    Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 
                                   Стаття 27.  Відкриття та закриття сесії ради
1.    Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
2.    Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.
3.    Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
4.    Закриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після розгляду всіх питань порядку денного. 
5.    Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
6.    Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.
Стаття 28. Формування  та затвердження проєкту порядку денного сесії ради
1.    Проєкт порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради, формує Буський міський голова на основі:
1.1.    пропозицій секретаря ради та заступників міського голови;
1.2.    пропозицій депутатів ради;
1.3.    пропозицій постійних та інших комісій ради;
1.4.    пропозицій виконавчого комітету;
1.5.    пропозицій старост;
2.    Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах.
3.    Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.
4.    Проєкт порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання «Про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:
4.1.    винесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проєкту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;
4.2.    голосування проєкту порядку денного за основу;
4.3.    вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на засіданні;
4.4.    включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;
4.5.    затвердження порядку денного в цілому.
Стаття 29. Попередній розгляд проєкту рішення
1.    Включенню питання до проєкту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього проєкту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання (крім процедурних рішень). 
2.    Питання, які не були попередньо розглянуті відповідними постійними комісіями ради, до порядку денного не включаються та не розглядаються на сесії.
3.    Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання профільної постійної комісії з розгляду внесеного до порядку денного питання може бути проведене під час пленарного засідання.
4.    Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
                                   Стаття 30. Вимоги до проєкту рішення ради
1.    Проєкт рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі).
2.    Друкований примірник проєкту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проєкт», нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проєкту рішення.
3.    Текст проєкту рішення має складатися з таких частин:
3.1.    мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
3.2.    резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у т.ч. особи, відповідальні за реалізацію даного рішення; 
3.3.    заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
4.    До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки.
Стаття 31. Розклад пленарних засідань сесії ради
1.    Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.
2.    Ранкові пленарні засідання ради починаються о 11 годині і, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, закінчуються о 14 годині. 
3.    Вечірні пленарні засідання відбуваються з 14 до 18 години.
4.    Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
5.    Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
6.    На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.
7.    Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії в розділі «Різне». 
Стаття 32. Встановлення повноважності  (кворуму) засідання
1.    Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
2.    Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
3.    У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день.
Стаття 33. Головуючий на пленарному засіданні ради
1.    Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова, крім випадків, визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.    У разі відсутності міського голови або немотивованої відмови міського голови скликати сесію, її скликає і веде секретар ради. 
3.    У разі вакантності посад міського голови та секретаря ради або немотивованої відмови міського голови та секретаря ради скликати сесію протягом двох тижнів, сесія скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради. В цьому випадку, за рішенням ради, головуючим на пленарному засіданні ради є один з депутатів ради.
4.    На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого у дебатах на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, які не дозволяють йому проводити засідання, – іншому депутату.
                                    Стаття 34. Повноваження головуючого
1.    Головуючий на засіданні ради:
1.1.    відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання;
1.2.    під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проєкти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення;
1.3.    інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
1.4.    організовує розгляд питань;
1.5.    повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
1.6.    надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
1.7.    створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
1.8.    ставить питання на голосування, оголошує його результати;
1.9.    забезпечує дотримання цього Регламенту усіма присутніми на засіданні;
1.10.    робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
1.11.    вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
1.12.    має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
1.13.    здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
2.    Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті.
3.    Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.
4.    З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.
                                            Стаття 35. Депутатський запит
1.    Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради  і  її  органів,  міського   голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності, які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, з питань, що віднесені до відання ради. 
2.    Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним засіданням ради. Запит не підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.
3.    Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. 
4.    Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого радою депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
5.    Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обгрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 6 цієї статті Регламенту.
6.    Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов'язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.
Стаття 36. Депутатське звернення (запитання).
1.    Депутатське звернення – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
2.    Звернення до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.
3.    Відповідь на депутатське звернення може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
4.    Звернення не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.
5.    Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності, додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.
6.    Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
                                   Стаття 37. Питання процедурного характеру
1.    Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті. 
2.    Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою  більшістю від загального складу ради.
3.    Рішення ради з процедурних питань приймаються 1/3 голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.
4.    Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими.
5.    Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.
               Стаття 38. Оголошення початку розгляду питання порядку денного
1.    Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
2.    Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проєктів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту.
3.    Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.
4.    Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
5.    Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.
                                     Стаття 39. Регламент розгляду питання
1.    Розгляд питання порядку денного включає: 
✔    доповідь; 
✔    співдоповідь; 
✔    запитання та відповіді доповідачеві;
✔    обговорення;
✔    заключне слово доповідача.
2.    Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, 
✔    співдоповіді – до 7 хвилин, 
✔    постановку запитання – до 2 хвилини, 
✔    відповіді на запитання – до 2 хвилин, 
✔    час на запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин,
✔    заключного слова – до 3 хвилин.
3.    Для виступів в обговоренні надається час до 3 хвилин; 
✔    для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проєктів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 хвилини; 
✔    для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 3 хвилини.
4.    Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
5.    Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
6.    Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
                                                    Стаття 40. Надання слова
1.    Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається головуючому після оголошення початку розгляду питання.
2.    Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається. 
3.    Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.
4.    Депутат (крім секретаря ради, голів постійних комісій ради) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.
5.    Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо:
1.1.    порядку ведення засідання ради;
1.2.    поставлення відкладеного питання;
1.3.    поставлення питання про неприйнятність;
1.4.    внесення поправки або заперечення щодо неї.
6.    Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
7.    Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
8.    Кожен депутат має право на репліку щодо будь-якого виступу на засіданні, якщо в ньому прозвучало прізвище цього депутата. Головуючий зобов’язаний надати депутатові за його зверненням слово для репліки одразу після закінчення виступу, в якому прозвучало прізвище цього депутата. Репліка на репліку не допускається.
                                        Стаття 41. Гарантоване право виступу
1.    Кожна із фракцій (груп), постійних комісій а також кожний староста має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника (для старост – особистого виступу) з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
2.    Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) проєкту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання.
3.    Гарантоване право виступу належить депутату, закріпленому за населеним пунктом, якого стосується проєкт рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього населеного пункту тощо.
4.    Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:
4.1.    голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;
4.2.    особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.
Стаття 42. Відмова від виступу
1.    Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
2.    У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.
                                                  Стаття 43. Вимоги до виступу
1.    Доповіді та співдоповіді виголошують з місця.
2.    В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції чи комісії ради – зазначає і їх назву.
3.    Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
4.    Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
5.    Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проєкту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
6.    Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюється коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного питання депутатам почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, питання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
7.    Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.
Стаття 44. Закінчення обговорення
1.    Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
2.    З цього моменту слово може надаватися тільки з процедурних питань, способу чи порядку голосування й тільки до моменту оголошення головуючим голосування.
                    Стаття 45. Загальний порядок розгляду питань порядку денного
1.    Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
2.    В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.
3.    При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонентів пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії.
4.    Питання порядку денного, які попередньо не розглянуто відповідною постійною чи іншою комісією, у виняткових випадках, можуть бути включені до порядку денного шляхом прийняття відповідного рішення. Перед розглядом такого питання по суті робиться перерва для розгляду цього питання відповідними комісіями. 
5.    Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого раніше, внесення доповнень та поправок до нього, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.
               Стаття 46. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного 
1.    Рішення щодо поправок, а також з процедурних питань та інших прямо зазначених у Регламенті питань приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:
1.1.    виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
1.2.    виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувала ця комісія;
1.3.    виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;
1.4.    уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
1.5.    виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.
              Стаття 47. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення
1.    У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:
1.1.    пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
1.2.    питання про відкладені питання;
1.3.    пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;
1.4.    пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;
1.5.    пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;
1.6.    інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.
                                        Стаття 48. Перерва перед голосуванням
1.    Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.
2.    Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні.
3.    Тривалість перерви визначається головуючим в межах 10 хвилин.
                                    Стаття 49. Відкладення розгляду питання
1.    До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд або прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
2.    Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.
3.    Розгляд і прийняття рішення щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
4.    Обговорення і прийняття рішення щодо відкладеного питання відбувається до голосування за проєкт рішення, відносно якого ці питання внесено.
5.    У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.
                      Стаття 50. Загальні вимоги до голосування пропозицій
1.    На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.
2.    Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його сформульовано нечітко або він не стосується обговорюваного питання, або суперечить раніше прийнятим рішенням, або повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
                          Стаття 51. Голосування альтернативних пропозицій
1.    У разі, коли дві або більше пропозицій (проєктів рішення), щодо одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проєкту рішення у першому читанні і відправлення проєкту на доопрацювання у комісіях ради.
2.    Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.
                                           Стаття 52. Голосування поправок
1.    Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
2.    Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.
3.    Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.
                                  Стаття 53. Оголошення суті голосування
1.    Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
2.    Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
3.    Після голосування всіх поправок проєкт рішення голосується в цілому.
4.    Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
                                     Стаття 54. Прийняття радою рішень
1.    На пленарних засіданнях рада, у межах своєї компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», може приймати нормативні та інші акти у формі рішень.
2.    Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання: 
2.1.    доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;
2.2.    звернення – рішення ради, направлені до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
2.3.    заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань;
3.    Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків голосування з процедурних питань, визначених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.
4.    Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом відкритого поіменного голосування депутатів, крім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосуванням.
5.    Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
6.    У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
7.    Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
                                                   Стаття 55. Відкрите голосування
1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите поіменне голосування .
2. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому цим Регламентом.
                                Стаття 56. Загальні положення про таємне голосування 
1.    Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.    Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат  ради за дорученням міського голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради.
3.    Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок голосів під час таємного голосування здійснює лічильна комісія. 
4.    Протоколи лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.
5.    Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.
                      Стаття 57. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
1.    Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо. 
2.    Питання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, щоб унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).
3.    Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає міський голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
4.    Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату ради голові лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.
5.    Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються апаратом ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії. 
6.    Недійсними вважаються бюлетені:
✔    невстановленого зразка;
✔    в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду; 
✔    у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
✔    в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради;
✔    до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні. 
7.    Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються недійсними і проводиться переголосування.
                                     Стаття 58. Процедура таємного голосування
1.    Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність місць для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування.
2.    Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного голосування згідно Реєстру про отримання бюлетеня для таємного голосування.
3.    Кожному депутату ради після пред'явлення ним посвідчення та проставленням особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. 
4.    Голосування проводиться у місці для таємного голосування (частина сесійної зали або окреме приміщення) і здійснюється проставленням у бюлетені позначки навпроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування.
                       Стаття 59. Підведення підсумків таємного голосування
1.    Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється лічильною комісією відкрито.
2.    Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою  окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
3.    Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради. 
                 Стаття 60. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради
1.    Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується  міським головою, а у випадках, визначених цим Регламентом, головуючим на засіданні ради.
2.    Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесене на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.
3.    Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його міським головою і оприлюднюється.
4.    Якщо міський голова у двотижневий строк не скликав пленарного засідання ради чи не виніс зупинене рішення на розгляд ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його міським головою і оприлюднюється.
5.    У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським головою наданих йому повноважень.
6.    Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих актів у дію.
7.    Оприлюднення актів ради здійснюється на офіційному веб-порталі Буської міської ради за адресою https://busk-miskrada.gov.ua/, а в окремих випадках, в місцевих ЗМІ.
                      Стаття 61. Обрання членів виконавчого комітету ради
1.    Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією міського голови за винятком кандидатур осіб, які обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу виконавчого комітету за посадою.
2.    Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.
3.    Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання відповіді по темі обговорення.
4.    Кандидати на посади заступників голови обов’язково обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.
5.    В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
6.    Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
7.    Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування. 
8.    Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів підлягає розгляду й обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів надається слово для виступу.
                              Стаття 62. Звільнення з посад за власним бажанням
Будь-яка посадова особа, обрання чи затвердження якої передбачено цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви. У цьому випадку повноваження таких посадових осіб припиняються достроково, і відповідні особи звільняються з посад: з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
                Стаття 63. Дострокове припинення повноважень міського голови
Повноваження Буського міського голови достроково припиняються у випадках, передбачених законодавством України.
                   Стаття 64. Дострокове припинення повноважень депутата ради
Повноваження депутата Буської міської ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.
                          Стаття 65. Дострокове припинення повноважень ради
Дострокове припинення повноважень міської ради відбувається у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.
                            Стаття 66. Відкликання голови постійної комісії
1.    Голова постійної комісії може бути в будь-який час звільнений з посади за рішенням ради, прийнятим відкритим поіменним голосуванням.
2.    Пропозиції про звільнення з посади голови постійної комісії ради вносяться:
2.1.    міським головою;
2.2.    за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
2.3.    не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.
3.    Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
4.    Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.
5.    Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.
                  Стаття 67. Розгляд проєкту бюджету територіальної громади
1.    Підготовка проєкту бюджету територіальної громади є обов'язком виконавчого комітету ради, фінансового управління у співпраці з постійними комісіями ради.
2.    Проєкт бюджету територіальної громади має бути збалансованим і таким, що забезпечує оптимальний розподіл видатків в межах усієї території громади та враховує потреби першочергового розвитку окремих поселень, що входять до складу громади.
3.    Проєкт бюджету подається  депутатам не пізніш як за тиждень до визначеного терміну закінчення розгляду проєкту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів ради. Постійні комісії передають свої поправки до проєкту бюджету у профільну постійну комісію.
4.    Поправки можуть бути лише такого змісту:
✔    скоротити статтю видатків (доходів);
✔    виключити статтю видатків (доходів);
✔    збільшити статтю видатків (доходів);
✔    додати нову статтю видатків (доходів).
5.    Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка не приймається до розгляду.
6.    Фінансове управління готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.
7.    Після обговорення на голосування ставиться проєкт доручення щодо врахування у проєкті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо проєкт такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проєкту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в профільну постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених у цій статті.
8.    Виконавчий комітет ради спільно з фінансовим управлінням протягом не більше двох тижнів доопрацьовує проєкт бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проєкт на затвердження.
Стаття 68. Розгляд проєктів регуляторних актів
1.    З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту  (далі - відповідальна комісія).
2.    Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на розгляд ради покладається на розробників проєктів.
3.    По кожному проєкту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
4.    Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статей 8 і 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до опублікування проєкту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.
5.    Кожен проєкт регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
Для цього розробником проєкту регуляторного акту публікується повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом його розміщення  на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет.
6.    Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту повинно містити:
✔    стислий виклад змісту проєкту;
✔    поштову та електронну (за її наявності), адресу розробника проєкту та інших органів, до яких можуть направлятися зауваження та пропозиції;
✔    інформацію про спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу (назву друкованого засобу масової інформації та/або адресу сторінки у мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу);
✔    інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;
✔    інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проєкту регуляторного акту і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.
7.    Проєкт регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу опубліковується шляхом його розміщення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет не пізніше п'яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акту.
8.    Зауваження та пропозиції щодо опублікованого проєкту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії, подаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникам цього проєкту та до профільної постійної комісії ради.
9.    Кожен проєкт регуляторного акту, внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
10.    У разі внесення на розгляд сесії ради проєкту регуляторного акту, розробленого без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проєкт.
За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, сільського голови відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому випадку аналіз регуляторного впливу не готується.
11.    Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акту, який разом з цим проєктом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу, що реалізує державну регуляторну політику, для підготовки в установленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).
12.    Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, науковців і фахівців відповідних галузей. 
13.    На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акту при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
14.    У випадках, визначених частиною 10 цієї статті, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акту супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, що встановлений для його підготовки.
15.    Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.
16.    При представлені на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.
17.    Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений при наявності хоча б однієї з таких обставин:
✔    відсутній аналіз регуляторного впливу;
✔    проєкт регуляторного акту не був опублікований.
У разі виявлення будь-якої з цих обставин рада або міський голова має право вжити передбачені законодавством заходи для усунення виявлених порушень, в тому числі відповідно до закону скасувати або призупинити дію регуляторного акту, що прийнятий з порушеннями.
18.    Регуляторні акти, що прийняті радою, офіційно оприлюднюються на сайті  міської ради не пізніше ніж у десятиденний строк після їх затвердження.
19.    Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечується виконавчими органами ради.
20.    Звіт про відстеження результативності регуляторного акту,
21.    прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня опублікування цього звіту подається до профільної постійної комісії ради, відповідальної постійної комісії, розробнику проєкту цього регуляторного акту.
22.    Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту,  прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проєкту цього регуляторного акту.
23.    Рада заслуховує щорічний звіт міського голови про виконання державної регуляторної політики виконавчими органами ради.
24.    Відповідальна постійна комісія готує та попередньо розглядає питання щодо звіту сільського голови про виконання державної регуляторної політики в частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.
                                       Стаття 69.  Дистанційні засідання
1.    На період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), пленарні засідання ради, засідання постійних комісій ради можуть проводитись у режимі відеоконференції (далі – дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
2.    До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися питання невідкладного внесення змін до міського бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання та інші.
3.    Рішення про проведення дистанційного засідання ради приймається міським головою шляхом видання відповідного розпорядження, а у випадках, визначених чинним законодавством, - іншими особами.
4.    Рішення про проведення дистанційного засідання постійної комісії ради приймається головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови або секретарем).
5.    Проведення дистанційного спільного засідання постійних комісій ради проводиться за ініціативою відповідних комісій або за дорученням ради, міського голови, секретаря ради.
6.    Рішення/повідомлення  про проведення дистанційного засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата ради.  У такому рішенні/повідомленні зазначається порядок денний  та порядок відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради.
7.    З метою ідентифікації особи, яка бере участь у засіданні ради, забезпечення участі у дистанційних засіданнях та особистого голосування депутати ради, а також запрошені особи, надають інформацію про їх номери телефонів та офіційну адресу електронної пошти. Зазначена інформація надається депутатами ради та запрошеними особами шляхом подання особистої письмової заяви до міської ради.
8.    Ризики, пов’язані з  технічними питаннями, що можуть завадити  депутатам або запрошеним особам взяти участь в режимі дистанційного засідання з причин, що не залежать від програмного та організаційного забезпечення  міської ради,  несе депутат, який подав відповідну заяву, або відповідна запрошена особа.
9.    Перед відкриттям дистанційного засідання секретарем ради фіксується кількість депутатів ради, які приєднались до участі (або припинили участь у засіданні). Головуючий на засіданні повідомляє про результати фіксації  на визначену дату та час початку дистанційного засідання.
10.    Головуючий на засіданні відкриває дистанційне засідання ради, якщо для участі у ньому приєдналось більше половини депутатів ради від загального складу ради і воно вважається повноважним.
11.    Дистанційне засідання постійної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії. 
12.    Під час проведення дистанційного засідання ради в приміщенні, в якому відбувається таке засідання, крім головуючого на засіданні, секретаря ради, окремих відповідних представників виконавчих органів ради, можуть перебувати по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи.
Під час проведення дистанційного засідання постійних комісій ради в приміщенні, в якому відбувається таке засідання, перебувають головуючий на засіданні, секретар постійної комісії та окремі відповідні представники виконавчих органів ради.
Інші депутати ради та запрошені особи беруть участь у засіданні дистанційно.
13.    Під час дистанційного засідання голосування здійснюється особисто шляхом проголошення депутатами своєї позиції з цього питання  («за», «проти», «утримався») у черговості згідно алфавітного порядку розташування прізвищ  депутатів у списку реєстрації. 
14.    Підрахунок голосів дистанційного засідання ради або постійної комісії ради забезпечується відповідно секретарем ради або  секретарями постійних комісій.
15.    Під час дистанційного засідання, як і при звичайній процедурі, ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та особою, що здійснює ведення протоколу. Як допоміжний засіб для оформлення протоколу дистанційного засідання використовується аудіозапис та, за можливістю,  відеозапис, котрі  є невід’ємною частиною протоколу.
16.    Оприлюднення протоколу та, у разі технічної можливості, відеозапису дистанційного засідання здійснюється на офіційному веб-сайті міської ради.
                                   Стаття 70. Набрання чинності рішень ради
1.    Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
2.    Акти ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього Регламенту.
3.    Акти ради оприлюднюються у спосіб, визначений статтею 4 цього Регламенту.
4.    У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно, якщо невідповідності мають місце в документі.
5.    У разі, якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.
           Стаття 71. Дисципліна та етика під час виступів на пленарних засіданнях
1.    На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
2.    Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.
3.    Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.
4.    Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
5.    Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.
                             Стаття 72. Дотримання дисципліни в залі засідань
1.    Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
2.    Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
3.    Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
4.    У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
5.    У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.
                          Стаття 73. Відсутність депутата на засіданнях ради
1.    Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
2.    Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
3.    За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
4.    Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
                             Стаття 74. Протокол пленарного засідання ради
1.    Засідання Ради протоколюються. Даний протокол складається з таких протоколів: реєстраційного, процедурного та поіменного голосувань усіх питань що є предметом розгляду на пленарному засіданні ради. Дані протоколи підписуються головуючим на засіданні та секретарем ради. В окремих випадках передбачених цим регламентом та Законодавством – секретарем ради. До даних протоколів долучається список присутніх  ( реєстраційний лист ) на пленарному засіданні сесії Ради депутатів, як додаток до протоколу.
2.    Пленарне засідання протоколюється секретарем Ради і підписується головуючим на засіданні та секретарем ради. У протоколі фіксуються:
2.1.    дата, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;
2.2.    прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);
2.3.    прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів територіальної громади;
2.4.    питання порядку денного, винесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;
2.5.    назви і редакції документів;
2.6.    перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;
2.7.    зміни та доповнення до проєктів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;
2.8.    заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);
2.9.    рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;
2.10.    запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);
2.11.    повідомлення (як додатки до протоколу);
2.12.    повні результати голосування з прийнятих рішень Ради, у тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу).
3.    Засідання Ради записуються у повному обсязі на електронні носії інформації, зокрема  аудіо запису, а також можуть і відеозапису, які зберігаються у секретаря Ради протягом  строку повноважень каденції поточного скликання.
4.    За процедурним рішенням Ради, запис окремих рішень Ради може розшифровувати та друкувати на папері як додаток до протоколу засідання.
5.    Записи та протоколи засідань Ради надаються депутатам Ради для ознайомлення за їх зверненням. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з фрагментів запису за їх особистими заявами до секретаря Ради.
6.    Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.
7.    Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.
Стаття 75. Зберігання протоколів та записів
1.    Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.
2.    Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.
3.    Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.
4.    Депутати забезпечуються витягами з протоколу за їх особистими заявами до секретаря ради.
5.    Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
6.    Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.
                                   РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
                                 Стаття 76. Затвердження регламенту ради.
Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.
                                Стаття 77. Контроль за дотриманням регламенту.
Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, та постійну депутатську комісію з питань прав людини, засобів масової інформації, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики та роботи з правоохоронними органами. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
                                 Стаття 78. Зміни та доповнення до регламенту.
Зміни та доповнення до Регламенту Ради вносяться на розгляд пленарного засідання Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом. Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту Ради приймається більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь