Положення про старосту

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Буської міської ради
від 09. 09.2021 року. №   218

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту  села (сіл) Буської міської  територіальної громади

з адміністративним центром у місті Буську

(нова редакція)

 

1.Загальні положення

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших актів законодавства, та визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

2.Правовий статус старости

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси села (сіл), що входять до відповідного старостинського округу.

Староста затверджується Буською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Староста набуває своїх повноважень з моменту складання ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні міської ради.

2.2. Староста працює на постійній основі в апараті міської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.

2.3. На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

Староста не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням.

 

3.Повноваження старости

3.1. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради, міській раді;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів.

 5) за рішенням міської ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг;

Перелік адміністративних послуг (окремих завдань адміністратора центру надання адміністративних послуг), які надаються та/або виконуються старостами, затверджує міський голова.

6) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

7) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

8) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

9) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

11) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про результати такого контролю;

12) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

13) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

14) входить до складу опікунської ради;

15) реєструє  акти цивільного стану;

      16)  вчиняє нотаріальні дії ;

17) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Буської міської територіальної громади, Регламенту Буської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу.

3) брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради;

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

5) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу Програм, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з питань діяльності старости;

6) вести прийом членів громади в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

8) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані органам Буської міської територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

10) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

11) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил із питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, дотримання правил торгівлі та тиші в громадських місцях тощо;

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

13) сприяти діяльності органу (органів) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

15) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

16) не рідше одного разу на рік звітувати  про свою роботу перед радою, жителями старостинського округу;

17) на вимогу не менше третини депутатів міської ради інформувати раду про свою роботу;

18) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України та нормативними актами міської ради, її виконавчих органів та міського голови;

19) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання;

20) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов’язаних із місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

21) вести діловодство, облік і звітність із передачею документів до архіву;

22) складати, підписувати та видавати акти обстежень, довідки та інші, передбачені чинним законодавством, документи,  особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;

23) з дотриманням чинного законодавства здійснювати реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання та подавати відповідним органам відомості щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання на території відповідного села (сіл);

24) забезпечувати своєчасність та у повному обсязі сплати місцевих податків членами громади села (сіл);

25) здійснювати статистичний облік громади шляхом ведення погосподарських книг чи реєстру територіальної громади;

26) проводити моніторинг та облік кризових сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, а також громадян, які мають пільги відповідно до законів України;

27) шанобливо ставитися до жителів села (сіл) відповідного старостинського округу та належним чином провадити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

28) забезпечувати виявлення, повідомлення уповноважених осіб та своєчасне вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на території села (сіл).

29) здійснювати персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних на території відповідного старостинського округу;

30) вчиняти на території відповідного села (сіл) нотаріальні дії з питань,віднесених законом до відання посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно ст.37 Закону України «Про нотаріат»;

31) сприяти реалізації заходів у сферах пожежної та техногенної  безпеки та цивільного захисту в межах своїх повноважень на території старостинського округу.

32) брати участь у заходах із запобігання надзвичайних ситуацій, у вирішенні питань з організації надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій:

33) сприяти організації та забезпеченню евакуаційних заходів щодо укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та в межах повноважень брати участь в реалізації таких заходів;

34) здійснювати інші обов’язки, визначені чинним законодавством та цим Положенням.

3.3. Для здійснення своїх повноважень староста має право:

1) брати участь із правом дорадчого голосу з питань, що стосуються його старостинського округу у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій;

2) на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

3) одержувати від міської ради, її посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

4) погоджувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

5) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

6) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

7) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, із вини яких сталося порушення;

8) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

9) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів територіальної громади, сприяти залученню членів громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

10) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу;

11) складати протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 1031, 1032, 104, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 149-152, частиною першою та другою статті 1521, статтями 154, 155, 1552, 156, 1562, 159 – 160, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням міської ради), статтями 183, 1851, 186та за статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших випадках, прямо передбачених законом;

4. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Староста затверджується Буською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Старостинський округ утворюється міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади.

4.2. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів.

4.3. За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

4.4. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської, селищної, міської ради.

4.5. Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується міською радою.

4.6. Старостою не може бути громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.7. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги.

4.8. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости - з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України - з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

3) набуття громадянства іншої держави - з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього - з дня, наступного за днем одержання міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення ради;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування - з дня, наступного за днем одержання міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення ради;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави - з дня, наступного за днем одержання міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення ради;

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим - з дня, наступного за днем одержання міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення ради;

8) його смерті - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

4.9. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. У цьому випадку староста звільняється з посади з дня прийняття радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

4.10. Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану" - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

  1. Організація діяльності старости

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.

5.2. Місцезнаходження, робоче місце старости визначається рішенням міської ради «Про утворення старостинських округів Буської міської територіальної громади».

5.3. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням міського голови.

5.4. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється міською радою і фінансується за рахунок бюджету Буської міської ради.

5.5. Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг жителям відповідного старостинського округу.

 

6.Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним міській раді та підконтрольним міському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою термін, звітує про свою роботу перед радою.

6.3. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, звітує про свою роботу перед жителями старостинського округу.

 Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції.

 Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та розміщуються у приміщенні ради  та у відведених для оголошень місцях у населених пунктах , що входять до складу старостинського округу, не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.

Під час провелення  зустрічі складається протокол, який має містити такі відомості: дата і місце проведення, кількість жителів які брали участь у зустрічі , короткий виклад виступів, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові виступаючих.

6.4. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності у випадках, визначених чинним законодавством України.

6.5. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності розпорядженням міського голови.

6.6. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується ним за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом.

6.7. Усі спори з приводу рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради                                                 Людмила РУДІОН

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь